Bases de participació al sorteig d’un espai al coworking d’ESADECREAPOLIS dins el marc del BeBUSINESS Sant Cugat 2016

 

A continuació es recullen les bases de participació al sorteig d’un espai al coworking d’ESADECREAPOLIS que tindrà lloc el dia 27 d’octubre de 2016 dins del marc del BeBUSINESS SANT CUGAT que es celebrarà els propers 25, 26 i 27 d’octubre de 2016 a Sant Cugat del Vallès.

 

1.              Objecte de les bases:

 

En el marc del BeBUSINESS Sant Cugat 2016, organitzat per la Cambra de Comerç de Terrassa, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la Fundació Sant Cugat Actiu, Sant Cugat Empresarial i ESADECREAPOLIS, es celebrarà el sorteig d’un espai al coworking d’ESADECREAPOLIS, seguint l’objectiu del meetup destinat a potenciar la col.laboració entre startups i grans empreses.

 

2.              Bases del sorteig

 

2.1          Organització i objectius

 

CREAPOLIS, PARC DE LA CREATIVITAT, S.A.,  amb domicili(08172) de Sant Cugat del Vallès, Avinguda de la Torreblanca, 57, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 38.329, foli 211, fulla B-322.195; i CIF A-63918072, promou el sorteig de un premi entre totes les persones assistents a la 8a Jornada d’Emprenedoria del 27 d’octubre dins de les Jornades BeBUSINESS Sant Cugat 2016.

 

2.2          Caràcter de la promoció i persones legitimades

 

Podran participar les persones físiques, majors d’edat, que s’hagi inscrit com a  participant del BeBUSINESS Sant Cugat 2016, d'acord amb els termes descrits en aquestes bases, amb l'excepció dels treballadors de l'entitat promotora.

 

Les bases d'aquest sorteig estan disponibles a través d'Internet, des del web oficial de Creapolis Parc de la Creativiat, SA , www.esadecreapolis.com/baselegal

 

2.3       Condicions per participar al sorteig

 

Es condició indispensable la inscripció a l’activitat complimentant el formulari d’inscripció introduint les dades que es sol·liciten en el mateix.

 

El procediment per participar al sorteig és el següent: els participants hauran de dipositar la targeta de visita corresponent a la bústia de l’estand d’ESADECREAPOLIS durant el BeBusiness (dies 25, 26 i 27 de setembre de 2016), amb les següents dades: nom, cognom, e-mail i telèfon.

 

2.4          Realització del sorteig

 

El sorteig es durà a terme el dia 31 d’octubre de 2016 de 10:00h a 12:00h a ESADECREAPOLIS.

 

Tots el participants seran identificades amb el nom i cognoms de les seves respectives targetes de presentació per dur a terme el sorteig.

 

En el sorteig s'obtindrà el nom del participant guanyador del premi sortejat.

 

Només s'atorgarà un premi.

 

3 .     Premis

 

El guanyador del premi gaudirà d’un espai gratuït durant un mes al coworking d’ESADECREAPOLIS de Sant Cugat del Vallès.

 

L'organització del concurs donarà a conèixer el premiat el dia 1 de novembre de 2016 a través dels següents canals:

 

E-mail a tots els participants amb el nom de la persona guanyadora.

 

El premi sortejat és personal i no es podran canviar. Si per qualsevol circumstància la persona premiada no pot o no vol acceptar el premi o hi renuncia, els organitzadors no estan obligats a lliurar-lo a cap altre participant del concurs ni a tornar a realitzar el sorteig.

 

4.      Condicions del contingut i ús de les imatges i textos

 

Els participants del sorteig assumeixen la responsabilitat plena i exclusiva per la seva participació i es comprometen a no implicar els organitzadors davant de cap reclamació per infringir drets de tercers o qualsevol disposició legal vigent.

 

5.    Protecció de dades

 

Conforme a allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, el Client i els participants queden informats, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents a ESADECREAPOLIS i autoritzen que ESADECREAPOLIS porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que es faciliten en les presents condicions o es derivin de les mateixes, amb la finalitat de portar a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins a la seva total cancel·lació.

 

ESADECREAPOLIS queda autoritzada a utilitzar tals dades per a finalitats comercials, sent els seus destinataris els serveis comercials i tècnics de ESADECREAPOLIS i podent enviar al participant informacions comercials dels seus productes i serveis. Mitjançant la participació en el sorteig, el participant autoritza expressament a ESADECREAPOLIS per tal que les seves dades personals i quantes dades s’obtinguin per al desenvolupament de les relacions entre les dues parts puguin ser facilitades a les empreses del grup FUNDACIÓ ESADE perquè les esmentades empreses puguin efectuar estudis de mercat i oferir al participant productes i serveis que puguin resultar del seu interès.

 

D’acord amb la legislació vigent, tots els Participants tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el Client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els Participants poden enviar un correu electrònic a la direcció innovation@esadecreapolis.com